SDGs

SDGs MB, Mahidol University (Sustainable Development Goals)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าโลกจะดีขึ้นภายในปี 2573. เป้าหมายเหล่านี้คือการเรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อยุติความยากจน ปกป้องโลก และทำให้ทุกคนมีความสงบสุขและความมั่งคั่ง. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทุกประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญในการพัฒนาของตนเอง เราควรจะเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับปรุงชีวิตสำหรับคนรุ่นต่อๆไป.

หน่วยงานทุกส่วนของ MB ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพความเป็นอยู่ รวมถึงเกษตรกรรมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนมาเป็นระยะเวลานาน ก่อนเกิดแนวคิดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานต่อไปและรวมทั้งต่อยอดกิจกรรมของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ SDGs ภายในปี 2030 โดยแต่ละหน่วยงานย่อยของ MB ดำเนินมีภารกิจหลักที่มี SDGs เป็นหัวใจสำคัญหลักของภารกิจ ดังต่อไปนี้:

หรือคลิกที่แต่ละเป้าหมายเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม:

sdg1
sdgs2
sdg3
sdg4

 

sdg5
sdg6
sdg7
sdg8

 

sdg9
sdg10
sdg11
sdg12

 

sdg13
sdg14
sdg15
sdg16

 

sdg17