อัตราค่าบริการ

ตารางอัตราค่าบำรุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4D  วันละ 4,000​

ลำดับ รายการ หน่วย เงื่อนไข บุคคลภายใน MB บุคคลภายใน MU บุคคลภายนอก
1 เครื่องเพิ่มปริมาณ ดีเอ็นเอ ช.ม. ช.ม.ละ ไม่คิดค่าบริการ 150 200
2 เครื่องแยกสาร HPLC ช.ม. 4 ช.ม.แรก / ต่อไป ช.ม.ละ 500 / 100 1,000 / 200
3 เครื่องแยกสารสารโปรตีน FPLC ช.ม. 4 ช.ม.แรก / ต่อไป ช.ม.ละ 350 / 100 700 / 200
4 กล้องจุลทรรศน์ดูสารเรืองแสง ช.ม. 2 ช.ม.แรก / ต่อไป ช.ม.ละ 150 / 250 200 / 300
5 เครื่องปั่นแยกสารชนิดอัลตร้า ช.ม. 1 ช.ม.แรก / ต่อไป ช.ม.ละ 250 300
6 เครื่องปั่นแยกสารชนิดควบคุมอุณหภูมิ ช.ม. 1 ช.ม.แรก /ต่อไป ช.ม.ละ 200 250
7 เครื่องวิเคราะห์สารติฉลากเรืองแสง
(Flow cytometer BD)
ช.ม. ช.ม.ละ (เกิน 10 นาที คิดเต็ม ช.ม.) / วิเคราะห์อย่างเดียว 1,200
/ไม่คิดค่าบริการ
2,000
/ ไม่คิดค่าบริการ
2,500             / ไม่คิดค่าบริการ
8 เครื่องระเหิดแห้งที่อุณหภูมิต่ำ
(Freeze dryer LABCONCO)
ช.ม. ช.ม.ละ 65 80
9 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารแบบ
(UV-Vis Spectrophotometer)
ช.ม. ช.ม.ละ 80 100
10 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารแบบอ่าน ถาดหลุ่ม ช.ม. 1 ช.ม.แรก / ต่อไป ช.ม.ละ 160 / 200 200 / 250
11 น้ำบริสุทธิ์สำหรับงานวิจัย ชนิดที่ 1
(Pure water type 1)
ลิตร ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 60 80
12 น้ำบริสุทธิ์สำหรับงานวิจัย ชนิดที่ 2
(Pure water type 2)
ลิตร ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 40 50
13 นึ่งอบฆ่าเชื้อ ขนาดเล็ก ครั้ง ครั้งละ 120 150
14 นึ่งอบฆ่าเชื้อ ขนาดใหญ่ ครั้ง ครั้งละ 500 1,000
15 เครื่องเพิ่มปริมาณ ดีเอ็นเอ แบบเรียลไทม์ ช.ม. ครั้งละ / วิเคราะห์อย่างเดียว 500                    / ไม่คิดค่าบริการ 1,000            / ไม่คิดค่าบริการ
16 เครื่องกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด ด้วยแสงเลเซอร์ ชนิดคอนโฟคอล ช.ม. ความละเอียดปกติ 500 1,000 3,000
ความละเอียดสูง AIRYSCAN 700 1,500 3,500
17 พื้นที่เพื่อปฏิบัติงานวิจัย ขึ้นอยู่กับห้องที่ตกลง ไม่รวมสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4D  วันละ 4,000
กำหนดอัตราค่าบำรุงห้องปฏิบัติการสะอาด (ห้อง C310 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ดังนี้

รายการ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน (บาท)
ค่าไฟฟ้า ตามจำนวนมิเตอร์ อัตราหน่วยละ 5 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
ค่าน้ำ 1,000.00
ค่าเช่าพื้นที่ 50,000.00
ค่าบริการวิชาการ (รวมค่าใช้เครื่องมือ) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย
ค่าบำรุงรักษาระบบห้องปฏิบัติการสะอาด (เช่น การเปลี่ยน HEPA filter) 15,000.00
อัตราค่าบริการตรวจและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง พ.ศ. 2562
รายการ การตรวจวิเคราะห์ อัตราค่าบริการ
บุคคล/หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
กรณีตรวจเป็นรายบุคคล
1. ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพื้นฐาน (Basic EEG)
1.1 ระยะเวลาตรวจ 30 นาที
1.2 ระยะเวลาตรวจ 60 นาที
1.3 ระยะเวลาตรวจ 120 นาที
1,000.00 บาท
1,500.00 บาท
2,500.00 บาท
2,000.00 บาท
3,000.00 บาท
4,000.00 บาท
2. ค่าวิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าสมองพื้นฐาน
(คิดค่าบริการเพิ่มจากค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพื้นฐาน)
2.1 การอ่านผลกราฟคลื่นไฟฟ้าสมอง
2.2 การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองเชิงปริมาณ (qEEG)
ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
1,000.00 บาท
ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
2,000.00 บาท
3. ค่าตรวจและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองอีอาร์พี
(ERP; Event-related potentials)3.1 ร่วมกับแบบทดสอบความตั้งใจจดจ่อ / สมาธิ (attention) โดยการแยกแยะเสียง
3.2 ร่วมกับแบบทดสอบความตั้งใจจดจ่อ / สมาธิ (attention) โดยการแยกแยะรูป
3.3 ร่วมกับแบบทดสอบด้านการยับยั้งตนเอง (inhibition)
3.4 ร่วมกับแบบทดสอบด้านความจำขณะใช้งาน (working memory)
3.5 ร่วมกับแบบทดสอบด้านการยืดหยุ่นของกระบวนการคิด (cognitive flexibility)
3.6 ร่วมกับชุดแบบทดสอบด้านทักษะสมอง EF (executive functions)
1,500.00 บาท
1,500.00 บาท
2,000.00 บาท
2,500.00 บาท
2,500.00 บาท
5,000.00 บาท
3,000.00 บาท
3,000.00 บาท
4,000.00 บาท
5,000.00 บาท
5,000.00 บาท
8,000.00 บาท
กรณีตรวจเป็นกลุ่ม
คิดตามอัตรารายบุคคล ร่วมกับส่วนลดดังต่อไปนี้
ผู้เข้ารับการตรวจอยู่ระหว่าง 5-10 คน
ผู้เข้ารับการตรวจอยู่ระหว่าง 11-19 คน
ผู้เข้ารับการตรวจตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
รับส่วนลด 5 % จากยอดรวม
รับส่วนลด 10 % จากยอดรวม
รับส่วนลด 15 % จากยอดรวม
อัตราค่าบริการผลิตน้ำยาสกัดโปรตีนเกลียดินและกลูเทนจากแป้งข้าวสาลี

ลำดับ รายการ อัตราค่าบริการ
บุคคล/หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
1. อัตราค่าบริการผลิตน้ำยาสกัดโปรตีนเกลียดินและกลูเทนจากแป้งข้าวสาลี คิดราคา 350 บาทต่อ 1 มิลลิลิตร คิดราคา 450 บาทต่อ 1 มิลลิลิตร