ธาลัสซีเมียเพื่อสังคม

ธาลัสซีเมียเพื่อสังคม
ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล นอกจากจะดำเนินพันธกิจด้านการศึกษาและการวิจัยแล้ว ยังร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรด้านสาธารณสุขให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งโรคธาลัสซีเมียนั้นเป็นโรคโลหิตจางเรื้อรังที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ร้อยละ 30-40 ของประชากรไทยเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย ในแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย ประมาณ 9,800 คน ปัจจุบันมีผู้ป่วยประมาณ 430,000 คน ที่เป็นผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง และจำเป็นต้องได้รับเลือดเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การมีหน่วยงานที่เคยดูและและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย รวมถึงครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของผู้ป่วยธาลัสซีเมียได้อย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมียมุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

คลินิกธาลัสซีเมีย
ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย ร่วมกับกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย โดยออกตรวจทุกวันจันทร์ที่คลินิกธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลนครปฐม การวิตรวจนิจฉัยจากบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ผผู้ป่วยในการการดูแลรักษาที่เหมาะสม จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น

ครอบครัวธาลัสซีเมีย
ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย ร่วมกับคลินิกธาลัสซีเมีย และกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในการดูแลตนเอง สร้างตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียให้ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพราะเราเชื่อว่า “คุณภาพชีวิตดี ๆ ผู้ป่วยธาลัสซีเมียก็มีได้” จึงให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมีย เสมือนเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ผู้ป่วยในปัจจุบัน ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมียจึงร่วมมือกับคลินิกธาลัสซีเมีย และกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม พัฒนาโครงการ “พบหมอธาลัสซีเมีย: บริการให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยธาลัสซีเมียผ่าน LINE Application” รวมทั้งจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองของผู้ป่วยธาลัสซีเมียผ่านทาง Youtube รายการ “หมอธาลัสซีเมียชวนคุย” เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น