Survey 2019

   Survey 2019

 ( สำหรับผู้ใช้งาน สามารถนำมานับ PE ได้ )

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อแบบสำรวจ เริ่มสำรวจ ครบกำหนด หมายเหตุ
15 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
บัดนี้  —- Open
16 แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล บัดนี้  15 ส.ค. 62 Open