ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยฯ

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยฯ

  • แบบสำรวจการรับรู้ของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีมผู้บริหาร

https://mahidol.ac.th/survey2020 วันนี้ -10 เมษายน 2563