ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย

ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย

The center investigates the frequencies of different thalassemia genes, their molecular genetic nature, disease burdens, clinical manifestation and management. Our research goals are: (1) to understand genotype-phenotype interaction in beta-thalassemia, (2) to study the regulation of erythropoiesis and mechanisms of ineffective erythropoiesis, and (3) to develop novel treatments.

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. เสาวรส สวัสดิวัฒน์
หัวหน้าศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์

อาจารย์ ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริยา พรรณศิลป์