คุณภาพชีวิตดีๆ ที่ผู้ป่วยธาลัสซีเมียก็มีได้

คุณภาพชีวิตดีๆ ที่ผู้ป่วยธาลัสซีเมียก็มีได้

“โครงการให้ความรู้โรค ธาลัสซีเมียประจำปี 2562”


การอบรมทางวิชาการเรื่อง “คุณภาพชีวิตดีๆ ที่ผู้ป่วยธาลัสซีเมียก็มีได้ 2562”

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562
เวลา 08.30–14.30 น.
ณ ห้องประชุมจตุภัทร โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ลงทะเบียนออนไลน์

รายละเอียดโครงการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม