จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือด และผู้ป่วยหัวใจหลอดเลือดรุ่นที่ 4

จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือด และผู้ป่วยหัวใจหลอดเลือด รุ่นที่ 4

วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช และสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือด และผู้ป่วยหัวใจหลอดเลือด รุ่นที่ 4

ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มุ่งเพิ่มพูนความรู้สำหรับพยาบาล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหอผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน ซึ่งงานนี้มีบุคลากรในแวดวงสาธารณสุขร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กว่า 200 คน