อบรมเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรปฏิบัติการ”

   อบรมเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรปฏิบัติการ”

การอบรมแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ เรื่อง โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประจำปี 2561 หนึ่งในองค์ประกอบของการมีห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัย คือ การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการความปลอดภัยทางด้านชีวภาพของสถาบันฯ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ หน่วยงานบริหารจัดการนวัตกรรม และศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการจัดการอบรมดังกล่าว เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในสถาบันฯ ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน และเป็นการยกระดับให้เกิดการพัฒนาไปสู่มาตรฐานระดับสากล

รายละเอียด

    ลงทะเบียนออนไลน์ (ปิดรับสมัคร)

    รายชื่อผู้ลงเบียนเข้าอบรม 

## admin ##