กิจกรรมที่กำลังมาถึง

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล กำหนดจัดกิจกรรมMB Science Fair 2020ภายใต้หัวข้อBiosciences for Change

Knowledge Management: Topic “MB: KM for Academic development for staff and students”

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมต้อนรับอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
และเข้าร่วมประชุมในการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 (PA-Visit)

Estimation of Saliva Hormone Concetration using Quantitative Electroencephalograph (QEEG)

การอบรมเรื่อง “สมอง:การเสริมศักยภาพ การเรียนรู้ ความจำ และการเสพติด

   เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562