กิจกรรมที่กำลังมาถึง

  วันครบรอบ 11 ปี สถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และปาฐกถาศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม ครั้งที่ 18

เข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง “อยู่อย่างไร…ห่างไกลอัลไซเมอร์

เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล”

โครงการให้ความรู้โรค ธาลัสซีเมียประจำปี 2563

  อบรมช่าง/ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ (Training course for medical equipment technician)

จัดโครงการ Advanced manuscript tutoring for Ph.D. student  เพื่อให้นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสามารถผลิตบทความวิชาการที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์สำหรับการสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

ACMBMB 2020