กิจกรรมที่กำลังมาถึง

  PA-Visit | ยินดีต้อนรับ
อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฎิบัติงานของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2564(PA-Visit)

  กิจกรรม WE MB: Loy Krathongประเพณีวันลอยกระทง

  “สุขภาพดีไม่มีขาย…มาเริ่มต้นออกกำลังกายกันเถอะ”

 MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 8

เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล”