การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Virology, research activities and laboratory diagnosis of respiratory virus and Zika virus infections”


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Virology, research activities and laboratory diagnosis of respiratory virus and Zika virus infections” วันที่ 6 สิงหาคม เป็นอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (Thailand-U.S. CDC Collaboration,TUC) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะเทคนิคการแพทย์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล