วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์: เป็นสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลก ด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
(To be a world-class research institute in the field of molecular biosciences)

นิยามสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลก หมายถึง เป็นสถาบันวิจัยที่มีความโดดเด่นเรื่องวิจัย วิชาการ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม มีเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ มีรายได้เลี้ยงองค์กรได้ และเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และบุคลากรทุกระดับมีความผูกพัน และภาคภูมิใจในองค์กร

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ได้แก่ h-index ของสถาบันฯ จำนวนและการอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานวิจัยตีพิมพ์ หลักสูตร ได้รับรองมาตรฐานสากล รายได้จากงานวิจัย บริการวิชาการ และทรัพย์สินทางปัญญา และผลประเมินความผูกพัน

พันธกิจ:

1. สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ ระดับนานาชาติ
2. สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐาน และประยุกต์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาสู่นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสังคมโลก
3. สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และสังคม
4. ส่งเสริมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างสภาวะแวดล้อมที่มีความสุข สามัคคี ปลอดภัยและสอดคล้อง กับนโยบายสีเขียว
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ในด้านการศึกษาและวิจัย เพื่อยกระดับการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และนวัตกรรม มุ่งสู่ความเป็นสถาบันฯ วิจัยระดับโลก
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

ค่านิยม : WE MB

W  =  Wisdom สั่งสมความรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญา
E   =  Excellence มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในทุกด้าน
M  =  Mastery เชี่ยวชาญ รู้จริง สมเหตุ สมผล
B  =  Belonging เป็นบุคคลของส่วนรวม สร้างสามัคคี        อ่านต่อ..