การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายตามหมอ (วิทย์) วิเคราะห์โรค”

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายตามหมอ (วิทย์) วิเคราะห์โรค”

รับจำนวนจำกัด 64 คนเท่านั้น
Online Register View

วันที่ 20–21 เมษายน 2566 เวลา 08.30–16.00 น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม และ ห้องปฏิบัติการ C410
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดโครงการ

ค่าลงทะเบียนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ รายละ จำนวนเงิน 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน)
เอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 เล่ม
อาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ อาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ

***********************
หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่:
นางสาวชนิกานต์ บุญช่วย
โทร 09 9245 1698
————————-
เจ้าหน้าที่จะตอบรับการลงทะเบียนทาง email และแจ้ง เลขบัญชีการเงินให้ดำเนินการต่อไป

สำเนาเอกสารการโอนเงิน หรือ scan หรือถ่ายรูปเอกสารการโอนเงินส่งมาที่:
นางสาวภานุชนาฎ ขำต้นวงษ์
Tel.02-4419003-6 ต่อ 1242 โทรสาร 02-4419906
หรือ e-mail address : panutchanat.kha@mahidol.ac.th