Menu Close

News


NEWS


กิจกรรมแนะนำหลักสูตร ประจำปี 2567

ม.มหิดล ค้นพบ PM2.5 เสี่ยงกระดูกพรุนจากภาวะอักเสบในหนูทดลอง

ม.มหิดล วิจัยภาวะกระดูกพรุนในอวกาศ เตรียมต่อยอดเยียวยาผู้ป่วยติดเตียง

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2567

โครงการสมุดฟัน “Radiant Teeth” สุดยอดคู่มือฟัน (fun) สำหรับทุกคน

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

Associate Professor Naipinich Kotchabhakdi Award

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

การตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2567

การตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567

การตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation ภายในสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประจำปี 2567

MB Special Seminar (11 June 2024) On Tuesday, June 11, 2024, from 10:00 AM to 12:00 PM, the Institute of Molecular Biosciences had the privilege of hosting a highly anticipated…

Taiwan Visit – National Taiwan University (30 May 2024)

Taiwan Visit – Academia Sinica (29 May 2024)

Taiwan Visit – National Tsing Hua University (28 May 2024).

จาก University of Wisconsin at Madison, USA
และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชม MU-Bio

งานประชุมวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประจำปี 2567
“Maximizing Resources Through Synthetic Biology”

Sathyabama Institute of Science and Technology Visit (5 April 2024)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายตามหมอ (วิทย์) วิเคราะห์โรค” ประจำปี 2567

“Adeno-Associated Viral Vector for Gene Therapy and Genome Editing”

Universitas Airlangga Visit (24 April 2024)

ต้อนรับตัวแทนจาก Postgraduate School, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย

Tropical Medicine Visit (23 April 2024)

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรม “RNAi Technology”

The training event “Adeno-Associated Viral Vector for Gene Therapy and Genome Editing,”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในโครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมอองค์กรที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

การประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUPSF) ระดับที่ 2

รางวัล Mahidol University’s Top 1% Researchers 2024

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566

Symposium: Omics era: Current and future perspectives

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Viral Vector Symposium and Workshop”

MB-DMCR: DNA technologies for marine diversity

The Research and Demonstration on Thalassemia Prevention

Diagnostic Ultrasound For BMI and BME

Mini-Symposium on AI-Driven Drug Discovery: The Future of Medicine

World’s TOP 2% Scientists 2023

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : รางวัล MU ITA Awards ระดับ A และรางวัล MU ITA Awards : Best OIT

รางวัล Champion KM Faculty ประจำปี 2565

The 32nd Medical Instrumentation Academic Conference on Smart Hospital and Health Security

The 32nd Medical Instrumentation Academic Conference on Smart Hospital and Health Security

Strengthen Thalassemia Research

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ MOU สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือด และผู้ป่วยหัวใจหลอดเลือด รุ่นที่ 4

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภจิต สระเพชร กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นักวิจัย ระดับ 3”

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พณิช บุญสนองชีพ กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นักวิจัย ระดับ 2”

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร องศ์วรโสภณ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาชีวเคมี

แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ไอออนสำหรับเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรสน์หัวกลับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงระดับอัลตร้าแบบตั้งพื้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดการขนส่งไอออนเพื่อศึกษากระแสไฟฟ้าจากเซลล์ประสาท

ประกาศ ราคากลาง-เครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ไอออนสำหรับเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ

ประกาศ ขอบเขตงาน-เครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ไอออนสำหรับเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ


ประกาศ ราคากลาง-เครื่องวัดการขนส่งไอออนเพื่อศึกษากระแสไฟฟ้าจากเซลล์ประสาทฯ

ประกาศ ขอบเขตงาน-เครื่องวัดการขนส่งไอออนเพื่อศึกษากระแสไฟฟ้าจากเซล์ประสาทฯ


ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดสินทรัพทย์พัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ จำนวน 502 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงสร้างสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อรองรับกิจกรรมผู้ประกอบการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Preventive Maintenance Generator โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการทำ biopanning… จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาด… ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย…(MaSHARES) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา และตรวจสอบเครื่องทำความเย็น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดแมลง ปลวก มด แมลงสาบ หนู จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด… (MaSHARES) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์… จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์… (MaSHARES) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนและเปปไทด์ และการวิเคราะห์… จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย… โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 15 กย 66

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 7 กย 66

YEAR 2023
YEAR 2024