Menu Close

การจัดการข้อร้องเรียน


การจัดการข้อร้องเรียน
ข้อร้องเรียน
หมายความว่า เรื่องที่ผู้รับบริการได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะต้องเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำชมเชย การสอบถามหรือขอข้อมูล รวมทั้งเรื่องที่ได้รับการร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ประเภทของข้อร้องเรียน
ข้อร้องเรียนทั่วไป แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) ข้อร้องเรียนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำใดที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ร้องเรียนเอง บุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
1.1 การประพฤติผิดมิชอบในหน้าที่ และการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
1.2 การจัดการศึกษาไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน
1.3 การบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุและแต่งตั้ง การมอบหมายงาน การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การลา การกำหนดค่าตอบแทน การเปลี่ยนและโอนย้ายตำแหน่ง เป็นต้น
1.4 ทุนการศึกษา
1.5 การคัดลอกผลงานทางวิชาการและวรรณกรรม (Plagiarism)
1.6 อื่น ๆ
(2) ข้อร้องเรียนการให้บริการ ได้แก่ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
(3) ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
หมายเหตุ อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561ข้อร้องเรียนการทุจริต หมายถึง ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทุจริตหรือความไม่โปร่งใสภายในสถาบันฯ มีขั้นตอนการจัดการเช่นเดียวกับข้อร้องเรียนทั่วไป แต่ต้องแจ้งผ่านช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (https://mb.mahidol.ac.th/complaint/)  เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน
ลักษณะของข้อร้องเรียนที่สถาบันฯ จะรับไว้พิจารณา
(1) ชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (ถ้ามี) ของ ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบตัวตนได้
(2) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุของข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียนตามสมควร
(3) ใช้ข้อความสุภาพ
(4) ลงลายมือชื่อของผู้รับบริการ หรือวิธีที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้รับบริการได้
ช่องทางการยื่นข้อร้องเรียน
(1) กล่องรับข้อร้องเรียน บริเวณข้างห้องสมุด ชั้น 3 หรือกล่องรับข้อร้องเรียน บริเวณข้างห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม โดยจะไขกล่องทุกวันศุกร์ 9.30 น.
(2) ส่งแบบฟอร์ม แบบแจ้งข้อร้องเรียน ไปยังอีเมล ployyodchat.pha@mahidol.ac.th (นางสาวพลอยยอดฉัตร ภัทรพงศ์กร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)
(3) ส่งไปรษณีย์มายังสถาบันฯ โดยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
(4) กรอกข้อมูลผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ของสถาบันฯ link: https://mb.mahidol.ac.th/appeal/#/form
(5) แจ้งผ่านช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ link: https://mb.mahidol.ac.th/complaint/