โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Assisted Reproductive Technology) รุ่นที่ 6

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Assisted Reproductive Technology) รุ่นที่ 6

IVF-Training

ลงทะเบียนออนไลน์

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

เอกสารโครงการ

ระหว่างวันที่ 1  กรกฎาคม 2562 ถึง 22 กันยายน 2562
ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ในประเทศไทยมีคู่สมรสที่ประสบปัญหาการมีบุตรยากเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ช่วยให้มีบุตรเพื่อจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ ด้วยความต้องการใช้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทำให้โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งคลินิกเอกชน เปิดให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากเพิ่มมากขึ้นด้วย กลุ่มวิจัยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซึ่งดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์มานานกว่า 20 ปี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลกรที่ปฏิบัติงานด้านตัวอ่อน (embryologist) ให้มีความชำนาญในทักษาะด้านต่างๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ดังกล่าว จึงมีความประสงค์จะโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Assisted Reproductive Technology) รุ่นที่ 6
————-
กลุ่มวิจัยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ผู้ประสานงาน นางสาวชนิกานต์ บุญช่วย
E-mail: chanikarn.boo@mahidol.ac.th
โทร 02 441 9003 ต่อ 1205 มือถือ 09 9245 1698

*** Admin ***