Menu Close

OIT ASSESSMENT YEAR 2024

OIT ASSESSMENT YEAR 2022-2023 OIT ASSESSMENT YEAR 2024

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ   
OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment)
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment)

1. ข้อมูลพื้นฐาน

o1. โครงสร้าง
o2. ข้อมูลผู้บริหาร
o3. อำนาจหน้าที่
o4. ข้อมูลการติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
o5. ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o6. Q&A
 Inbox facebook

2. การบริหารงานและงบประมาณ


แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
o7. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o8. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
o10. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
o11. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
o12. ข้อมูลสถิติการให้บริการ
o13. E-Service

3. การจัดซื้อจัดจ้าง


o14. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


o18. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o21. การขับเคลื่อนจริยธรรม
5. การส่งเสริมความโปร่งใส


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o22. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
o23. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Link ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o24. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o25. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต: 1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน


นโยบาย No Gift Policy
o26. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่
o27. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o29. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o30. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การป้องกันการทุจริต: 2. การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


แผนป้องกันการทุจริต
o32. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o33. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o34. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o35. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน