Menu Close

trainee-visitors

นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานเก็บหน่วยกิต/สหกิจศึกษา (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ดำเนินการดังต่อไปนี้

steps: 1
1. เลือกและติดต่ออาจารย์หรือนักวิจัยของสถาบันฯ (https://mb.mahidol.ac.th/web/th/academic-staff-researcher-mb/) ที่สนใจจะฝึกงานด้วย ส่งอีเมลแนะนำตัว เหตุผลที่ต้องการจะฝึกงาน และระยะเวลาที่ต้องการจะฝึกงาน

  •  ระยะเวลาดำเนินการ 3-5 วัน
steps: 2
2. เมื่ออาจารย์หรือนักวิจัยของสถาบันฯ ตอบรับการเข้าฝึกงานแล้ว ให้นักศึกษา ประสานงานภาควิชา/คณะที่นักศึกษาสังกัดเพื่อให้ส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงาน
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และมีข้อมูลดังนี้


2.1 ชื่อ นามสกุลนักศึกษา
2.2 ชั้นปีการศึกษา ภาค และคณะ ที่นักศึกษาสังกัด
2.3 ช่วงเวลาที่ต้องการมาฝึกงาน
2.4 ชื่ออาจารย์ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลที่ได้ประสานงานเบื้องต้นเพื่อขอฝึกงาน
2.5 หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงาน ลงนามโดยคณบดี หรือผู้แทนคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด
ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน

  • ระยะเวลาดำเนินการ 2-3 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับทางต้นสังกัด
steps: 3
3. ส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์ดังกล่าวมาที่สถาบันฯ ตามที่อยู่


หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผู้ประสานงาน : นางสาวภานุชนาฏ ขำต้นวงษ์ เบอร์ 02 4419003-7 ต่อ 1447
panutchanat.kha@mahidol.edu


Link: สำหรับการกรอกข้อมูลเข้าฝึกงาน

เมื่อทางสถาบันฯ ได้รับเอกสาร จะดำเนินการจัดทำหนังสือตอบรับเข้าฝึกงาน และจัดส่งให้ต้นสังกัดหรือนักศึกษา เป็นลำดับต่อไป

  • ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 สัปดาห์
ค่าธรรมเนียมการวิจัย (Bench Fee)
ในกรณีบุคคลภายนอกเข้าฝึกอบรมแบบ Private Training หรือเข้าปฏิบัติงานวิจัย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย (Bench Fee)
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • อัตราค่าธรรมเนียมการวิจัย Click

ประกาศแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิจัย (Bench Fee) สำหรับบุคคลภายนอกที่เข้าปฏิบัติการวิจัย ณ สถาบันฯ :

  • ฉบับที่ 1 Click
  • ฉบับที่ 2 Click