Menu Close

PHONEBOOK


Name-Surname Phone Email
ศ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ 1447  narattaphol.chamahidol.ac.th
Prof. Dr.Duncan Smith 1266  duncan.smimahidol.ac.th
ศ. ดร.อภินันท์ อุดมกิจ 1236  apinunt.udomahidol.ac.th
ผศ. ดร. นสพ.นริศร กิติยานันท์ 1456  narisorn.kitmahidol.ac.th
ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช 1458  arthorn.sanmahidol.ac.th
ผศ. ดร.ภูชิต โนนจุ้ย -  poochit.nonmahidol.ac.th
ผศ. ดร.อลิตา คงชนะกุล 1420  alita.konmahidol.edu
อ. ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ 1312  kittiphong.paimahidol.ac.th
ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม 1414  natthanit.srimahidol.ac.th
<!---->
Name-Surname Phone Email
รศ. ดร.กนกพร ไตรวิทยากร 1339  kanokporn.trimahidol.ac.th
รศ. ดร.ชาติชาย กฤตนัย 1410  chartchai.krimahidol.ac.th
ศ. ดร.ปนัดดา บุญเสริม 1265  panadda.boomahidol.ac.th
Laurent Gabriel-Sourard, Ph.D. 1368  laurentgabriel.soumahidol.ac.th
ผศ. ดร.กุศล ภูธนกิจ 1249,1467  kusol.poomahidol.ac.th
ผศ. ดร.ศิริรัตน์ กุมาร 1616  sirirat.kummahidol.ac.th
ดร. สพญ.คคนางค์ บูรณะอำนวย 1389  kakanang.burmahidol.ac.th
ดร.ภัทรอร หาวนพันธ์ 1410  phattaraorn.havmahidol.ac.th
ดร.ศุภจิต สระเพชร 1368  supajit.sramahidol.ac.th
ดร.ชลธิชา ใสสว่าง 1279  chonticha.saimahidol.ac.th
ดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์ 1368  nattaya.srsmahidol.ac.th
ดร.พณิช บุญสนองชีพ 1360,1384  Panitch.boomahidol.ac.th
ดร. เพียงตะวัน เทพภิบาล 1368  piengtawan.tapmahidol.ac.th
Name-Surname Phone Email
รศ. ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์ 1468  sarin.chimahidol.ac.th
Prof. Dr. Duncan Smith 1266  duncan.smimahidol.ac.th
ศ. ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ 1237,1248  chanan.angmahidol.ac.th
รศ. ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์ 1233  surapon.pibmahidol.edu
รศ. ดร.โสรยา จาตุรงคกุล 1264 soraya.chamahidol.ac.th
รศ. ดร.ฉลองรัตน์ โนรี 1274  chalongrat.normahidol.ac.th
ผศ. ดร.นริศร กิติยานันท์ 1456  narisorn.kitmahidol.ac.th
ผศ. ดร.อลิสา ทับสุวรรณ 1366  Alisa.tubmahidol.ac.th
ผศ. ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก 1211  duangrudee.tanmahidol.ac.th
ผศ. ดร.ภูชิต โนนจุ้ย -  poochit.nonmahidol.ac.th
ดร.วรรณภา สอนใจ 1266  wannapa.sormahidol.ac.th
ดร.ชัยรัตน์ ทั่งหิรัญ 1383  chairat.tunmahidol.ac.th
ดร.อิทธิพัทธ์ มีวรรณ์ 1272  ittipat.meemahidol.ac.th
ดร.นริศรา โกมลวรรธนะ 1304  narisra.kommahidol.edu
ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช 1458  arthorn.sanmahidol.ac.th
ดร.มยุรี รอดรัตน์ -  mayuree.rodmahidol.ac.th
ดร.นพพล เพ็ชร์แย้ม 1304  nopphon.petmahidol.ac.th
Name-Surname Phone Email
รศ. ดร. ม.ล.เสาวรส สวัสดิวัฒน์ 1357  saovaros.svamahidol.ac.th
ผศ. ดร.พัชริยา พรรณศิลป์ 1312  phatchariya.phamahidol.ac.th
อ. ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ 1312  kittiphong.paimahidol.ac.th
ผศ. ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล 1312  natee.jeamahidol.ac.th
Name-Surname Phone Email
ศ. ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง 1203-1206  banthit.chemahidol.ac.th
รศ. ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 1203  nuanchan.chumahidol.ac.th
รศ. ดร. นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ 1206  vorasith.sirmahidol.ac.th
รศ. ดร.สุจิรา มุกดา 1206  sujira.mukmahidol.ac.th
ผศ. ดร.สุคนธา งามประมวญ 1206  sukonthar.ngamahidol.ac.th
ผศ. ดร.จิราพร ปานมณี 1311 jiraporn.pammahidol.ac.th
ดร. สิรประภา บุบผาหอม 1311 Siraprapa.boomahidol.ac.th
ดร.เอกพจน์ คงกล้า 1311 ekkaphot.khomahidol.ac.th
Name-Surname Phone Email
ผศ. ดร.อลิตา คงชนะกุล 1420  alita.konmahidol.edu
ดร.พร้อมสิน มาศรีนวล 1602  promsin.masmahidol.ac.th
ดร.ชุติมา เทพฤทธิ์ 1469  chutima.thpmahidol.ac.th
ดร.ดวงนภา ก่อวนิช 1366  duangnapa.kovmahidol.ac.th
ดร. ภก.จักรพันธ์ โคมัยกุล 1601  jukrapun.kommahidol.ac.th
ดร.นิรมล จิตประสูตวิทย์ 1420 niramol.jitmahidol.ac.th
ดร.มธุริน สีเสน 1601 mathurin.jjgmail.com
Name-Surname Phone Email
ศ. ดร.เฉลิมพร องศ์วรโสภณ 1280  chalermporn.ongmahidol.ac.th
ศ. ดร.อภินันท์ อุดมกิจ 1236  apinunt.udomahidol.ac.th
ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล 1303  supattra.tremahidol.ac.th
ดร.พงโสภี อัตศาสตร์ 1259  pongsopee.attmahidol.ac.th
ดร.ภัทรันดา จารีย์ 1273  phattarunda.jarmahidol.ac.th
หน่วยบริหารและธุรการ
Name-Surname Phone Email
พลอยยอดฉัตร ภัทรพงศ์กร 1451  ployyodchat.phamahidol.ac.th
ณรงค์ ทองน้อย 1144  narong.thomahidol.ac.th
สุชาติ มันตะสูตร 1142  suchat.manmahidol.ac.th
คมกฤช เตียเจริญ 1144  komgrit.tiamahidol.ac.th
กุศล เพ็ชรทรัพย์ 1606-1610  kuson.pesmahidol.ac.th
ยรรยงค์ คงมหาพฤกษ์ 1101  yarnyong.konmahidol.ac.th
ณัฐวรรณ ศรีจินดา 1117  nuttawan.sremahidol.ac.th
วินัย ขำโคม 1117  winai.kakmahidol.ac.th
ตรี เขียวเภกา 1140  tri.khemahidol.ac.th
วสุ โพธิสัตย์ 1140  wasu.potmahidol.ac.th
นฤชา ปานสวัสดิ์ 1142  naruecha.parmahidol.ac.th
วัลลภ รอดบุญลือ 1127  wonlop.robmahidol.ac.th
คณาธิป มีทวี 1127  khanathip.meemahidol.ac.th
ไพโรจน์ วิริยะบุญญาภิวาทย์ 1127  pyroj.viimahidol.ac.th
สอาจ ทองคุ้ม 1127  saard.thnmahidol.ac.th
เพ็ญศรี หงษ์ทอง 1127  pensri.honmahidol.ac.th
บุญมี ศิริกุล 1127  .
สุพร อยู่วัด 1127  supron.yuamahidol.ac.th
หน่วยสื่อสารองค์การและสารสนเทศ
Name-Surname Phone Email
จอมขวัญ สองทวี 1130  jomkhawn.sonmahidol.ac.th
สุจิต วัชโรทัย 1130  sujit.vatmahidol.ac.th
ธนกฤต นิ่มนวล 1111  thanakrit.nimmahidol.ac.th
แก้วเกล้า บรรจง 1111  kaewklao.banmahidol.edu
ปิณจุฑา รัชตเมธาวิน 1161  pinjutha.ratmahidol.ac.th
ญาดา เอื้อสมิทธ์ 1161  yada.uasmahidol.ac.th
หน่วยคลัง พัสดุ และรายได้
Name-Surname Phone Email
อมรรัตน์ อ่อนจันทร์ 1135  amornrat.oncmahidol.ac.th
อัญชลิกา พลคิด 1143  ancharika.polmahidol.ac.th
ดลพร พูนบำเพ็ญ 1147  donlaporn.phumahidol.ac.th
ภาดา ทองศรี 1143  pada.thomahidol.ac.th
วิภามาศ แสงนิ่ม 1128  wipamas.saemahidol.ac.th
พิชชาภัทร์ หาญปราบ 1154  pitchapat.hanmahidol.ac.th
ปณิชาณัท ญาติบรรทุง 1153  panichanat.yatmahidol.ac.th
ผ่องศรี สว่างสุขสกุล 1153  phongsri.swamahidol.ac.th
ทิชากร นาคสีหมอก 1153  tichakorn.nakmahidol.ac.th
หน่วยทรัพยากรบุคคล
Name-Surname Phone Email
ณัฐนรี คล้ำพงษ์ 1120  nutnaree.clomahidol.ac.th
ปิยพัณภูมิ ทองประสงค์ 1162  piyapunbhoom.thomahidol.ac.th
พิลาวัลย์ ทองสมคิด 1137  pilawan.thomahidol.ac.th
หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ
Name-Surname Phone Email
เชาวนี พันธุ์ลาภะ 1132  chaowanee.phamahidol.ac.th
จงกล สมพันธ์แพ 1159  jongkol.sommahidol.ac.th
หน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
Name-Surname Phone Email
อาภา เอี่ยมคุ้ม 1328  arpa.eammahidol.ac.th
ชญานี ธนวัฒนสิริ 1331  chayanee.tanmahidol.ac.th
ศิริพร มนต์เกษมศิริ 1316  siriporn.monmahidol.edu
สุกลณี สุภาพ 1306  sukolnee.supmahidol.ac.th
ศศิธร พรมเมศ 1311  sasithon.promahidol.ac.th
สมทรง พึ่งสุขแดง 1330  somsong.phemahidol.ac.th
หน่วยบริหารงานวิจัย
Name-Surname Phone Email
อัญชลี นิรชานนท์ 1212  anchalee.nirmahidol.edu
ใกล้รุ่ง ศรีก๊กเจริญ 1208  klairung.srimahidol.ac.th
นารีรัตน์ เนียมทอง 1215  nareerat.neamahidol.ac.th
ณัฐติยา เดชพรหม 1218  nattiya.dacmahidol.ac.th
หน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
Name-Surname Phone Email
บุญเรือง ศรีเสมอ 1602  bunrung.srimahidol.ac.th
ชินรัตน์ แจ้งแสงฟ้า 1389  chinarat.chamahidol.ac.th
สพญ.ดั่งดล นาราศิริฤกษ์ 1389  dungdol.narmahidol.ac.th
สายันต์ สุขเกษม 1602  sayan.sukmahidol.ac.th
หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
Name-Surname Phone Email
ชนิกานต์ บุญช่วย 1205  chanikarn.boomahidol.ac.th
นราพร ศิรินนท์ธนเวช 1252  naraporn.sirmahidol.ac.th
นวรัตน์ สุกสี 1255  nawarat.sukmahidol.ac.th
ณฤพร ยุทธ์ธนพิริยะ 1278  narueporn.yutmahidol.ac.th
นวลวรรณ พึ่งถนอม 1410  nuanwan.ponmahidol.ac.th
ปัณณพันธ์ มกระธัช 1255  pannaphan.makmahidol.ac.th
ภานุชนาฏ ขำต้นวงษ์ 1447  panutchanat.khamahidol.ac.th
ดร.นภวรรณ รังคเสนี 1615  Noppawan.ranmahidol.ac.th
ปัทมา สนสาขา 1235  pattama.Sonmahidol.ac.th
เพ็ชรินทร์ แพเรือง 1226  petcharin.parmahidol.ac.th
ไพรัช ทองงาม 1366  pirut.thomahidol.ac.th
พจมาน สิทธิไพศาลกุล 1255  potchaman.sitmahidol.ac.th
ประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย 1140  praserdsri.pirmahidol.ac.th
สมพร ไทยยิ่ง 1389  somporn.thamahidol.ac.th
ศศิธร ม่วงอิ่ม 1266  sasithorn.monmahidol.ac.th
สมศรี ศักดิ์ดี 1248  somsri.sakmahidol.ac.th
สุธาทิพย์ จินตวร 1601-1602  Suthatip.jinmahidol.ac.th
เทพธารินทร์ จารุรักษา 1255  theptharin.chamahidol.ac.th
อำนาจ ชะนะมา 1230  umnaj.chamahidol.edu
วดี ร่ำรวย 1255  vadee.rummahidol.ac.th
วีรศักดิ์ อังคณานุวัฒน์ 1606-1610  wirasak.angmahidol.ac.th
ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
Name-Surname Phone Email
ดร.ทองเพิ่ม มั่นคงดี 1357  thongperm.munmahidol.ac.th
มัณฑนา ผิวงาม 1314  manthana.phimahidol.ac.th
ณัฐฑริกา บัวสุวรรณ 1361  nattrika.buamahidol.ac.th
อุษา ณัฐพูลวัฒน์ 1361  usa.nutmahidol.ac.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
Name-Surname Phone Email
ชาตรี มานะอุดมการ 1601-1602  chatri.manmahidol.ac.th
ดวงนภา วัลยาภรณ์ 1601-1602  duangnapa.wanmahidol.ac.th
เอกรัฐ รอดภัย 1601-1602  ekkarat.rodmahidol.ac.th
กัญญารัตน์ โคตรทา 1601-1602  gunyarut.crdmahidol.ac.th
ไอยคุปต์ ขุนศรี  1420 iyacoob.khumahidol.ac.th
กัญจิมาส เกตุสุวรรณ 1601  Kunjimas.ketmahidol.ac.th
พิชญ์สิณี จ่าแก้ว 1601  phissinee.jakmahidol.ac.th
กัญญา ภานุพินธุ 1601-1602  kanya.phnmahidol.ac.th
ดร.ณรงค์ นิทัศน์พัฒนา 1601-1602  narong.nitmahidol.ac.th
ณัฐกร กาญจนบริรักษ์ 1601-1602  natthakorn.kanmahidol.ac.th
ณิษา โพธิสัตย์ 1601-1602  nisa.potmahidol.ac.th
อรอุมา ศรศิริวงศ์ 1601-1602  onuma.sonmahidol.ac.th
สัณห์จิรา จันทรพรชัย 1601-1602  sanjira.junmahidol.ac.th
ศศิพร เรืองเดชสุวรรณ 1601-1602  sasiporn.ruamahidol.ac.th
สุรัตน์ ปุณยหทัยกุล 1601-1602  surat.wormahidol.ac.th
ธีรพร ชูรอด 1601-1602  theeraporn.chrmahidol.ac.th
ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
Name-Surname Phone Email
กานดา พุทธพงศ์พฤกษ์ 1437  kanda.putmahidol.ac.th
กรกนก พรหมเทพ 1366  kornkanok.promahidol.ac.th
ศูนย์วิจัยชีววัตถุการแพทย์ชั้นสูงเพื่อการรักษา
Name-Surname Phone Email
ชะเอม ไพเราะ 1606-1610  chaaim.phamahidol.ac.th
พิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย 1606-1610  pimolpatra.bunmahidol.ac.th
ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง
Name-Surname Phone Email
ดามพ์ ชัยมงคล 1259  dam.chamahidol.ac.th
อรทัย นามละมูล 1389  orathai.tanmahidol.ac.th
เขมวัฒน์ พรมเชื้อ 1251  khemawat.promahidol.ac.th
ธนริศย์ สุทธิทิพยรุจน์ 1251  thanaris.sutmahidol.ac.th