งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม:
Name-Surname Phone @mahidol.ac.th Note
นางอัญชลี นิรชานนท์ 1212  anchalee.nir@mahidol.edu .หัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
น.ส.ฉวีวรรณ ฉิมวัย 1259  chaweewan.chi กลุ่มวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของกุ้ง
นางอรทัย นามละมูล 1389  orathai.tan กลุ่มวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของกุ้ง
น.ส.ศิริรัตน์ ฟ้าอรุณสวัสดิ์ 1264  sirirat.far กลุ่มวิจัยพลังงานชีวภาพ
น.ส.ไพรัช ทองงาม 1389  pirut.tho กลุ่มวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด
น.ส.กรกนก พรหมเทพ 1366  kornkanok.pro กลุ่มวิจัยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
น.ส.สมพร ไทยยิ่ง 1389  somporn.tha กลุ่มวิจัยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
นางนวลวรรณ พึ่งถนอม 1410  nuanwan.pon กลุ่มวิจัยโครงสร้างและการทางานของโปรตีน
นางสมศรี ศักดิ์ดี 1248  somsri.sak กลุ่มวิจัยโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน
น.ส.ณัฐฑริกา บัวสุวรรณ 1361  nattrika.bua ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
น.ส.ทองเพิ่ม มั่นคงดี 1357  thongperm.mun ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
น.ส.นูรมีฮะห์ หินนะ 1361  nurmeeha.hin ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
นางมัณฑนา ผิวงาม 1314  manthana.phi ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
นางกานดา พุทธพงศ์พฤกษ์ 1437  kanda.put ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
นางศศิธร พรมเมศ 1311  sasithon.pro ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
นางสมทรง พึ่งสุขแดง 1330  somsong.phe ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
น.ส.กัญจิมาส เกตุสุวรรณ 1601  Kunjimas.ket ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นางกัญญา ภานุพินธุ 1601-1602  kanya.phn ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นางกัญญารัตน์ โคตรทา 1601-1602  gunyarut.crd ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นางจุฬารัตน์ จีนสมุทร์ 1601-1602  jurarat.jen ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นายชาตรี มานะอุดมการ 1601-1602  chatri.man ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
ดร.ณรงค์ นิทัศน์พัฒนา 1601-1602  narong.nit ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นายณัฐกร กาญจนบริรักษ์ 1601-1602  natthakorn.kan ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นางณิษา โพธิสัตย์ 1601-1602  nisa.pot ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
น.ส.ดวงนภา วัลยาภรณ์ 1601-1602  duangnapa.wan ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นายธีรพร ชูรอด 1601-1602  theeraporn.chr ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นางนารี บุญสันเทียะ 1601-1602  naree.boo ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นายประกอบ กลับทอง 1601-1602  prakrob.krb ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
น.ส.ศศิพร เรืองเดชสุวรรณ 1601  sasiporn.rua ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นายสมนึก พลาบดีวัฒน 1601-1602  somnuek.pal ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
น.ส.สัณห์จิรา จันทรพรชัย 1601-1602  sanjira.jun ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นางสุปราณี สุขกมลสันติพร 1601-1602  supranee.suk ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นายสุพจน์ ราชคำ 1601-1602  supoth.raj ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นางสุรัตน์ ปุณยหทัยกุล 1601-1602  surat.wor ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
น.ส.อรอุมา ศรศิริวงศ์ 1601-1602  onuma.son ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นายเอกรัฐ รอดภัย 1601-1602  ekkarat.rod ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
นายกิตติธัช ธีระโพธิ์  kittitat.tee ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
นายกุศล เพ็ชรทรัพย์ 1606-1610  kuson.pes ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
นายชะเอม ไพเราะ 1606-1610  chaaim.pha ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
นายชูเกียรติ คงคานนท์ 1606-1610  chookiat.kho ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
นายนพดล มาชมสมบูรณ์ 1606-1610  nopadon.mac ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
นายพร้อมสรรพ ทรัพย์เจริญ  promsup.sup ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
นางพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย 1606-1610  pimolpatra.bun ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
นายวัชระ สร้อยคำ 1606-1611  watchara.sro ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
นายวีรศักดิ์ อังคณานุวัฒน์ 1606-1610  wirasak.ang ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
น.ส.ณัฐติยา เดชพรหม 1218 nuttiya.dec@mahidol.edu หน่วยบริหารงานวิจัย
นางนารีรัตน์ เนียมทอง 1215  nareerat.nea หน่วยบริหารงานวิจัย
น.ส.ใกล้รุ่ง ศรีก๊กเจริญ 1208  klairung.sri หน่วยบริหารงานวิจัย
MR.Htut Htoo 1437  htuthtut.hto หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
น.ส.ชนิกานต์ บุญช่วย 1205  chanikarn.boo หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
น.ส.ชินรัตน์ แจ้งแสงฟ้า 1389  chinarat.cha หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
น.ส.นราพร ศิรินนท์ธนเวช 1252  naraporn.sir หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
นายประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย 1140  praserdsri.pir หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
น.ส.พจมาน สิทธิไพศาลกุล 1255  potchaman.sit หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
น.ส.รตินันทร์ จีนสมุทร์ 1447  ratinan.jee หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
นางสาวภัทรภร จันคง 1255  patporn.cha หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
น.ส.วดี ร่ำรวย 1255  vadee.rum หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
น.ส.วารี พฤกษ์ชัฎ 1242  varee.phu หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
นายอำนาจ ชะนะมา 1230  umnaj.cha@mahidol.edu หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
น.ส.เพ็ชรินทร์ แพเรือง 1226  petcharin.par หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
นางอาภา เอี่ยมคุ้ม 1328  arpa.eam หน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
น.ส.วริษา ด้วยดี 1331  warisa.dua หน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
น.ส.ศิริพร มนต์เกษมศิริ 1316  siriporn.mon@mahidol.edu หน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
น.ส.สุกลณี สุภาพ 1328  sukolnee.sup หน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
นางณฤพร ยุทธ์ธนพิริยะ 1278  narueporn.yut หน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ดร.นวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ 1602  nuananong.jir หน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
นายบุญเรือง ศรีเสมอ 1602  bunrung.sri หน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
นายสายันต์ สุขเกษม 1602  sayan.suk หน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์