งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม:

Name-Surname Phone @mahidol.ac.th Note
อัญชลี นิรชานนท์ 1212  anchalee.nir@mahidol.edu .หัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ไพรัช ทองงาม 1389  pirut.tho หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
สมพร ไทยยิ่ง 1389  somporn.tha หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
นวลวรรณ พึ่งถนอม 1410  nuanwan.pon หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
สมศรี ศักดิ์ดี 1248  somsri.sak หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
Htut Htut Htoo, MBBS 1437  htuthtut.hto หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
กุศล เพ็ชรทรัพย์ 1606-1610  kuson.pes หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
วีรศักดิ์ อังคณานุวัฒน์ 1606-1610  wirasak.ang หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
ชนิกานต์ บุญช่วย 1205  chanikarn.boo หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
นราพร ศิรินนท์ธนเวช 1252  naraporn.sir หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
ประเสริฐศรี ภิรมย์น้อย 1140  praserdsri.pir หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
พจมาน สิทธิไพศาลกุล 1255  potchaman.sit หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
ประไพภัทร ศิริบัติ 1255  praphaiphat.sir หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
รตินันทร์ จีนสมุทร์ 1447  ratinan.jee หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
วดี ร่ำรวย 1255  vadee.rum หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
วารี พฤกษ์ชัฎ 1242  varee.phu หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
อำนาจ ชะนะมา 1230  umnaj.cha@mahidol.edu หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
เพ็ชรินทร์ แพเรือง 1226  petcharin.par หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
ณฤพร ยุทธ์ธนพิริยะ 1278  narueporn.yut หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
ศศิธร ม่วงอิ่ม 1266  sasithorn.mon หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
ณัฐติยา เดชพรหม 1218 nuttiya.dec@mahidol.edu หน่วยบริหารงานวิจัย
นารีรัตน์ เนียมทอง 1215  nareerat.nea หน่วยบริหารงานวิจัย
ใกล้รุ่ง ศรีก๊กเจริญ 1208  klairung.sri หน่วยบริหารงานวิจัย
อาภา เอี่ยมคุ้ม 1328  arpa.eam หน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
ศศิธร พรมเมศ 1330  sasithon.pro หน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
สมทรง พึ่งสุขแดง 1311  somsong.phe หน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
วริษา ด้วยดี 1331  warisa.dua หน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
ศิริพร มนต์เกษมศิริ 1316  siriporn.mon@mahidol.edu หน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
สุกลณี สุภาพ 1306  sukolnee.sup หน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
ดร.นวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ 1602  nuananong.jir หน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
บุญเรือง ศรีเสมอ 1602  bunrung.sri หน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สายันต์ สุขเกษม 1602  sayan.suk หน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ชินรัตน์ แจ้งแสงฟ้า 1389  chinarat.cha หน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
อุษา ณัฐพูลวัฒน์ 1361  usa.nut ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
ณัฐฑริกา บัวสุวรรณ 1361  nattrika.bua ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
ดร.ทองเพิ่ม มั่นคงดี 1357  thongperm.mun ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
มัณฑนา ผิวงาม 1314  manthana.phi ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
กรกนก พรหมเทพ 1366  kornkanok.pro ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
กานดา พุทธพงศ์พฤกษ์ 1437  kanda.put ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
กัญจิมาส เกตุสุวรรณ 1601  Kunjimas.ket ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
กัญญา ภานุพินธุ 1601-1602  kanya.phn ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
กัญญารัตน์ โคตรทา 1601-1602  gunyarut.crd ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
ชาตรี มานะอุดมการ 1601-1602  chatri.man ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
ดร.ณรงค์ นิทัศน์พัฒนา 1601-1602  narong.nit ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
ณัฐกร กาญจนบริรักษ์ 1601-1602  natthakorn.kan ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
ณิษา โพธิสัตย์ 1601-1602  nisa.pot ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
ดวงนภา วัลยาภรณ์ 1601-1602  duangnapa.wan ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
ธีรพร ชูรอด 1601-1602  theeraporn.chr ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
ศศิพร เรืองเดชสุวรรณ 1601  sasiporn.rua ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
สมนึก พลาบดีวัฒน 1601-1602  somnuek.pal ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
สัณห์จิรา จันทรพรชัย 1601-1602  sanjira.jun ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
สุปราณี สุขกมลสันติพร 1601-1602  supranee.suk ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
สุพจน์ ราชคำ 1601-1602  supoth.raj ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
สุรัตน์ ปุณยหทัยกุล 1601-1602  surat.wor ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
อรอุมา ศรศิริวงศ์ 1601-1602  onuma.son ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
เอกรัฐ รอดภัย 1601-1602  ekkarat.rod ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
กิตติธัช ธีระโพธิ์  kittitat.tee ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
พร้อมสรรพ ทรัพย์เจริญ  promsup.sup ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
ชะเอม ไพเราะ 1606-1610  chaaim.pha ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
พิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย 1606-1610  pimolpatra.bun ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
อรทัย นามละมูล 1389  orathai.tan ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง
พรรณี ทองบุญส่ง 1202  punnee.ton ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง
สายัณห์ ประกอบเพชร 1251  sayan.pra ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง
ดามพ์ ชัยมงคล 1259  dam.cha ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง
ชลากร ธเนศศรียานนท์ 1251  chalakorn.tan ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง