Menu Close

สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566


ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ส่วนที่ 1 การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ (หากไม่มีการดำเนินการ จะไม่ได้รับการพิจารณาในส่วนที่ 2 ต่อไป)

มีบอร์ดหรือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานที่ชัดเจน

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 1

มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในสถานศึกษาที่ชัดเจน

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 2
ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี (ส่วนของการพิจารณาให้คะแนน)

มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศนโยบายให้เห็นได้ชัดเจน

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 1

มีแผนงานและงบประมาณดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 2

มีบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 3

มีคณะทํางานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ชัดเจน

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 4

มีกฎระเบียบหรือคู่มือ/แนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสม

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 5

บุคลากรทุกระดับ เช่น อาจารย์ผู้บริหารลูกจ้างได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยใน สถานศึกษาตามแผนงานที่กําหนด

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 6

มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษา

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 7

มีโครงการหรือการดําเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษา ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 8

มีการดูแลสํารวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนําผลไปปรับปรุงแก้ไข

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 9

มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษาอย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ เช่น ฝาครอบใบมีดเครื่องตัดหญ้า ฝาครอบใบเลื่อย ฝากครอบสายพาน หรืออุปกรณ์ช่างต่าง ๆ เป็นต้น

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 10

มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 11

มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบ และการบํารุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจน

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 12

มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 13

มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 14

มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟใน สถานที่ศึกษาประจําปี

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 15

มีแผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของสถานศึกษา (ไม่รวมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย) และมีการดำเนินการ

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 16

มีห้องพยาบาล และอุปกรณ์ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษาพร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 17

มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากร และมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องจากการทํางานในสถานศึกษา

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 18

มีห้องส้วม (ที่ถ่ายอุจจาระ และที่ถ่ายปัสสาวะ) และอ่างล้างมือ สําหรับนักเรียน/นักศึกษา แยกชาย-หญิงที่พอเพียง

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 19

มีการจัดน้ําดื่มที่สะอาดที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา บุคลากร ได้ใช้ก่อนการรับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่ม

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 20

มีการจัดที่รับประทานอาหาร และที่พัก ที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะ

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 21

มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ ระบบความดังของเสียง เป็นต้น

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 22

มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัย

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 23

มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู อาจารย์ นักเรียน และมีการนําไปปรับปรุงแก้ไข

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 24

มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษา และการวางแผนป้องกันที่เหมาะสม

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 25

มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและการกระตุ้นจิตสํานึกให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่ เหมาะสม

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 26

มีหนังสือ ตํารา หรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ของบุคลากร

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 27

มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การสวมหมวกกันน็อคหรือการดูแลยานพาหนะรับ-ส่ง ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น สําหรับนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 28

มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดําเนินการระหว่างชุมชน หรือผู้ปกครอง หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 29

มีการจัดตั้งชมรมฯ และจัดตั้งคณะทํางาน หรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา

เอกสารหลักฐาน ข้อที่ 30