พ.ศ. 2541 – 2544

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
Prof. Emeritus Sakol Panyim, Ph.D.
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2541 – 2544