ภาพข่าว

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Virology, research activities and laboratory diagnosis of respiratory virus and Zika virus infections”

WE MB: Financial Literacy “อบรมเรื่องการเงินและการลงทุน”

การประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31

กิจกรรม MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6

งานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2562

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฯ

ภาพกิจกรรม “อบรมงานฝีมือจากใบเตย”

กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้เพื่อสังคม (MB Social Engagement)

งานวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 10 พ.ศ. 2562 และการแสดงปาฐกถาศาสตราจารย์สิรินทร์ พิบูลนิยม ครั้งที่ 17

มหิดลเกมส์ประจำปี พ.ศ.2562

ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานดีเด่น ประจำปี 2561

วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”

PA-Visit 2019 | ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

 Meet the Director # 5th :“เป้าหมายที่ท้าทาย คือ มีพัฒนาการของผลงานอย่างต่อเนื่อง สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มต่อสังคม ระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงและความก้าวหน้าของบุคลากรอย่างยั่งยืน”

Congratulations! Prof.Dr.Banthit Chetsawang has been honored with Mahidol Alumni Achievement 2018

Congratulations! Dr.Pranee Fucharoen has been honored with Mahidol Thayakorn Awards 2018

 ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา ผู้ได้รับรางวัล

   ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย

   ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสถาบันในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ