Menu Close

OIT ASSESSMENT YEAR 2022-2023

OIT ASSESSMENT YEAR 2022-2023 OIT ASSESSMENT YEAR 2024


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ
หรือ Integrity & Transparency Assessment (ITA)
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment)

1.ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้าง
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4.แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
5.ข้อมูลการติดต่อ
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
8.Q&A
 Inbox facebook

9.Social Network
2.การบริหารงาน
10.แผนดำเนินงานประจำปี
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17.E-Service

การให้บริการภายนอก

การให้บริการภายใน

3.การบริหารเงินงบประมาณ
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
5.การส่งเสริมความโปร่งใส
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Link แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Link ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
บุคคลภายนอก
บุคลากร
การป้องกันการทุจริต: 1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
34.นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต: 2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
40.รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน
43.การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน